ALGEMENE VOORWAARDEN

1) Algemeen
Sterke Tantes is opgericht door Fridy Duterloo en Maaike Clemens (oprichters) gevestigd te Loon op Zand en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 81994923. Sterke Tantes richt zich op het communicatiever maken van aanstaande, jonge en ervaren moeders (klanten), alsmede het organiseren van (online) trainingen, lezingen en themabijeenkomsten.

2) Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met Sterke Tantes en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

3) Vertrouwelijkheid
Sterke Tantes is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken of gedeeld is tijdens het contact met Sterke Tantes. Voor overleg met derden in het belang van de klant, wordt altijd eerst toestemming gevraagd.

4) Verhindering
Indien bij verhindering een afspraak tenminste 24 uur vooraf wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afzegging binnen 24 uur, wordt de gereserveerde tijd gefactureerd. Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk, dit kan per email of telefonisch. Bij afzegging door ziekte is overleg mogelijk.

5) Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
a) Sterke Tantes is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de klant afspraken uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomen
b) Voorts is Sterke Tantes bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de coach kan worden gevergd.
c) Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Sterke Tantes onmiddellijk opeisbaar.

6) Tarieven
Het tarief en/of de pakketprijs is vooraf besproken met de klant. Op het bedrag is 21% BTW van toepassing.

7) Betalingsvoorwaarden
Per maand wordt het overeengekomen bedrag in zijn geheel gefactureerd, ongeacht het resultaat van de inspanning Sterk Tantes. De klant is verplicht de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum in volledigheid over te maken naar de rekening van Sterke Tantes. Als er niet binnen de afgesproken termijn betaald wordt, stuurt Sterke Tantes een betalingsherinnering. Indien de klant niet binnen 14 dagen na datum van de betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, dan is Sterke Tantes gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten van €20,00 per nota, in rekening te brengen. Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag volgens de aangegeven datum nog niet is bijgeschreven op de rekening van Sterke Tantes, zijn wij genoodzaakt de vorderingen die wij op u hebben uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn comfort de wet, volledig voor uw rekening. Bij een betalingsachterstand is Sterke Tantes gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de klant aan de betalingsverplichting hebben voldaan.

8) Aansprakelijkheid
Het advies van Sterke Tantes is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen. Sterke Tantes is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Sterke Tantes, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Sterke Tantes. Vergoeding aan de klant is beperkt tot maximaal het bedrag van de vergoeding die Structuurjunkie voor de Diensten heeft ontvangen.

9) Toepasselijk recht en geschillen
a) Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. 

10) Vindplaats en wijzigingen voorwaarden
a) Deze voorwaarden zijn geplaatst op www.sterketantes.nl
b) Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Sterke Tantes.